<<  31/209 >>

A birtokviszonyok alakulása, fejlődése Mátyusföldön a birodalomváltozástól a második világháború befejezéséig (1918-1945}

25.1.2023 14:37 | Pukkai László

http://www.terrahirujsag.sk/

   Az első világháborút követő birodalomváltás lényegében nem változtatott a vizsgált régió, közigazgatási egység gazdasági jellegén. Az itt elő lakosság megélhe- tési forrása továbbra is a mezőgazdaság maradt. Az alábbiakban felsorolt tör- vények - az ún. I. csehszlovák földreformot szorgalmazók - szociális aspektu- sok figyelembe vételével nemzeti törekvéseket takar tak. ,A 215/1919. számú ún. kisajátítási tör vény alapján 1919 tavaszán szociálpolitikai köntösbe bújva, de nemzeti alapon, kezdetét vette a földreform."

   A csehszlovák földreform célja a hitbizományok és a latifundiumok számának csökkentése volt oly módon, hogy erős cseh es szlovák gazdagparasztság termelődjék. Ennek kapcsán idézi Arató Endre a korabeli földhivatal elnökének, Vis- kovskýnak a szavait: A földreformmal a csehszlovák nemzet földtulajdonát akarjuk gyarapítani, s a tör vény célja nem más, mint megtorlása és jóvátétele azok- nak a vagyonelkobzásoknak, amelyek a fehérhegyi csata után következtek be."

   A földreform második motívumaként a cseh és szlovák kolonizációt jelölte meg a földhivatal elnöke. Ezt úgy ér ték el, hogy az ún. maradékbir tok igénybe- vételével 2300 bir tokot hoztak létre átlag 100 ha területtel, és ezt, nem a falu paraszti burzsoáziája, hanem volt csehszlovák legionáriusok, az agrárpár t tag- jai, országgyűlési képviselők, helyi hatalmasságok kapták".

   Visszatér ve az eredeti gondolatmenethez, elmondhatjuk, hogy Szlovákiában 55 önálló kolónia, 25 községhez csatolt kolónia alakult, 2054 telepes családdal és 22 473 ha földterülettel. A lefoglalt földterületek 9,98%-at kapták a magyarok, ami jóval az országos - cseh es szlovák - átlag alatt volt. Az állam a kisajátított mezőgazdasági területeket a 81/1920. számú tör vény rendeletei alapján osztotta szét. A maradékbir tokokat az állam juttatásként kiosztotta a kisgazdáknak, zselléreknek, kisparasztoknak, de főleg az ún. legionáriusoknak és a háborúban károsultaknak. A juttatásokkal a pozsonyi székhelyű Telepítési Osztály foglalkozott. Ez a végrehajtó hivatal 1925-1939 között működött Szlovákiában.

   A szlovákiai magyar baloldal képviselői is több esetben elemezték az első csehszlovák földreform kihatásait. Balogh Edgar, aki az 1931. május 25-én el- dördölt kosúti sor tűz kapcsán jár t Mátyusföldön, így ér tékelte az eredményeket:

   Esterházy 1000 holdját a galántai és a taksonyi határban telepesek kapták."

   Balogh Edgar a továbbiakban kitér t arra a sajnálatos tényre, hogy Dél-Szlovákiában egyre inkább ér vényesülnek a cseh nemzetpolitikai érdekek, s hogy a vidéken (Matyusföldön) szláv kolonisták vannak Galánta, Taksony, Szenc, Hidaskürt, Tallós es Nádszeg határában. Jócsik Lajos a földreform okait politikai szempontból közelítette meg, mondván: Feladata a forradalmi tömegmozgalmak lecsapolása, majd erős középparasztréteg kialakítása az egységes csehszlovák állameszme megvédése érdekében."

   Ezután az előretekintő bevezető után elemezzük az első csehszlovák földreformot elindító tör vényeket, amelyek hatálya a benesi dekrétumokig nyúlik, s meghatározzák a csehszlovák állam gazdasági, szociális, nemzetállamot építő tö- rekvéseit.

   A csehszlovák Ideiglenes nemzetgyűlés Európát meghazudtoló gyorsasággal elfogadta a csehszlovák korona bevezetését, és 1918. november 9-én kihirdették a nagybir tok mindennemű manipulációját leállító ún. Zákon o obstave- ní vel'kostatku címmel ismer té vált tör vényt. Ennek a tör vénynek az árnyékában született meg 1919. április 16-an az ún. lefoglalási (kisajátítási) 215. sz. tör vény, amely ér telmében a csehszlovák állam minden 150 ha feletti mez6gazdasagi és 250 ha feletti szantóteruletet lefoglalt, kisajátított,  elkobzott, kivéve a községi, járási, megyei tulajdonban levőket. A jóvátételi részt az állam az 1920. április 30- án elfogadott 329. sz. számú űn. kárpótlási tör vénye szabta meg. Jóvátétel nélkül sajátította ki az állam az ellenséges állam polgárainak bir tokát, a Habsburg- Lotharingiai-ház vagyonát, és a tör vénymagyarázatban később megjelölteket.

   A kisajátítás és a juttatások szer vezeti-műszaki lebonyolítása a Földhivatal feladata volt, melyet a 330/1919-es számú, 1919. június 11-en elfogadott tör vény értelmében hozott létre a kormány. Az 1920. január 30-an elfogadott 81-es számú juttatási tör vény a földreform realizálására harminc évi lefutási időt szánt. Az 1. paragrafus szerint a juttatási tör vény előnyben részesíti a csehszlovák legi- onáriusokat, a csehszlovák fegyveres erők tagjait (ezek árváit, örököseit stb.) és a 17. paragrafus meg ehhez hozzáveszi a külföldről, Jugoszlávia, Románia, Bulgária területéről hazatér t cseh és szlovák nemzetiségű polgárokat is. A hiteleljárásról az 1920. március 11-en elfogadott 166/1920 számú tör vény intézkedett.

   Mátyusföldön, a Galántai járásban 17 152 kataszteri holdat, a volt Vágsellyei járásban 4777 kataszteri hold mezőgazdasági földterületet osztottak ki a kisajá- tított területekből. A földreform során 15 zlíni mor va telepes család került Vág- tornócra, 1926-ban 12 mor va és szlovák telepes kapott földbir tokot és építési kedvezményeket a Galánta melletti Ónyi pusztán (ma is emlékeztet az esemé- nyekre az elnevezés: Kolónia). A hodi Esterházy-nagybir tokot a földreform során özv. Madarič Vera cseh bir tokos és gyáros vette meg. Nagyfödémesen 2080 ma- gyar hold szántót és 500 magyar hold erdőt osztottak ki a telepesek között (Nové Osady). Nebojszán a földreform során a kastély melletti parkot Salczer szeredi állator vos vásárolta meg, aki a régi park helyén ker tészetet rendezett be.

   Tallóson a földreform következtében a csehszlovák hatóságok a község katasz- teréhez tar tozó Ur föld-pusztát (1200 kat. hold mezőgazdasági terület) Jugoszláviából visszatér t telepesek között osztottak ki. Taksonyban és a szomszédos kataszterekben 1921-ben 546 kat. hold szántót 43 Vág-menti szlováknak, 1924-1927 között Pallócpusztán pedig 195 kat. hold szántóterületet Jugoszláviából érkezett telepeseknek mérték ki. Az alább felsorolt községek határából 350 kat. hold földterületet hasítottak ki a földreform idején, a már említett 13 Vág menti község kolonizációjának keretében 1921-ben a taksonyi mellett a vízkeleti, a kosúti és a galántai kataszterhez tar tozó Kórószegmajor és Feketepuszta felparcellázott területéő6l Stefánikov (magyarul Sárditelep) néven új település keletkezett.

   A földreform kapcsán a régióban kisajátítás alá esett felsoroltakon kívül Es- terházy Károly 552 kat. hold bir toka Ábrahám község kataszterében, Esterházy Veronika 2541 kat. hold bir toka Taksony, Hidaskür t, Hodi kataszterében, s a már említett tallósi 8650 kat. hold, amely Ceresetto Esterházy Mária bir toka volt.

A leír takhoz hasonlóan tör tént a kisajátítási-juttatási folyamat a régió más településein (bir tokain) is. Vágfarkasdon a földreform alapját a Károlyi-bir tok felosztása képezte. Lényegében a juttatások minden formájával találkozhat itt a kutató. Elmondhatjuk, Károlyi Lajos gróf bir tokából jutányos áron 153 család ka- pott 300-400 négyszögöl házhelyet. A buf fai, a bábi és a szomolai grófi bir tok- ból 299 személy részesült összesen 249,85 ha mezőgazdasági földterületben. Később - 1929-ben - 16 uradalmi család végkielégítésül 45 kat. hold szántó- területet kapott, s 388 magánszemély kedvező áron összesen 677 kat. hold szántót mondhatott magáénak. A Károlyi-bir tokból négy maradék és két önellá- tó gazdaságot hoztak létre; az utóbbit 12 kat. hold összegben a földhivataltól 2 telepes család kapta, s 285 kat. hold maradt a gróf tulajdonában.

   Szereden már 1919-ben megkezdődött a földreform, amelynek keretében 4736 kataszteri hold került lefoglalásra es felosztásra. Kisajátításra került Ohrenstein Henrich és családja szeredi, sopornyai, semptei, vágai, középcsöpönyi, tósnyárasdi és nagymácsédi kataszterben található bir toka. A Taksony kataszterében lévő Pallócpusztát a kolonizációs program keretében jutányos áron részben Václav Kostiha mérnök kapta meg.

   Tornócon a Hunyadi-bir tokból 1924-ben 270 kat. hold szántóterületet kaptak juttatásként az őslakosok, a Fould-Springer-vagyonból 1926-ban 317 kataszteri holdat 15 cseh-mor va telepes család kapott a felsőjattói és a Kulcsár-völgye- major területeken.

   A földreform idején Nádszegen két nagybir tok - a Pozsonyi Káptalan és az Esterházy-bir tok - létezett. A kisajátítások során a Pozsonyi Káptalan bir tokából 195 helyi lakos 303 kat. hold szántóterületet kapott; Az Esterházy Mária tulajdonát képező Porbokapusztát 1927-ben az Országos Földhivatal jóvoltából - a helyi igénylőket kizár va négy Jugoszláviából visszatér t szlovák telepes kapta. A 225 kat. holdnyi maradékbir tokok tulajdonosa a pozsonyi Pankovič František és Valis Leopold lett. Úr földpuszta, ahogyan ezt már említettük, szintén jugoszlávi- ai telepeseké lett. Deákiban 1920-ban az uradalmi földek egy részét felparcellázták és 40 házhelyet mértek ki. Alsószeliben is hasonló volt a helyzet a Pálffybirtokkal két utca is született belőle. Nagyborsa községbe 1927-ben 3 mor va nemzetiségű telepes család érkezett és földbir tokot kapott.

   Mátyusföld itt fel nem sorolt településein is hasonló folyamatok játszódtak le: egyelőre több településen nem jelentek meg a légionáriusok, a kolónisták, s az egyszerű kis- és középparaszt emberek, akik csak házhelyeket kaptak, továbbra is reménykedtek a csehszlovák földreform igazságosságában.

   A szerző munkásságára és halálának 6. évfordulójára emlékezve.


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás


 
<<  31/209 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom