<<  13/209 >>

Gondolatok Felsőszeli helyneveiről

6.10.2023 18:41 | Papp György

http://www.terrahirujsag.sk/

Gőnyere – A 10. századi besenyő gabonaföld

   Felsőszeliben a Nagyvecse utca végén, de vele nem összeépülten, egy rövidke utcát Gőnyerének hívnak a Dudvág folyó bal partjának közelében. Házakat csak az 1870-es években kezdtek itt építeni, jóllehet terepszintjénél fogva ez a hely mindig is a falu magasabban fekvő területei közé tartozott. Nevét onnan kapta, hogy az utca vonulata jobbára a Gőnyerei földeknek nevezett dűlőn épült fel.

   A Gőnyere név jelentését ezidáig többen és sokféleképpen magyarázták, ám mindannyian valamiféle vízérrel hozták összefüggésbe, mondván, hogy a taglalt földrajzi névben benne van az ´ere´ szó.

   Ezt a fajta vélekedést azonban megdönteni látszik az a falunkban dívó névadási készség, amely szerint, ha a Gőnyere vízér lett volna, akkor a mellette fekvő földterületet Gőnyere-mellékének kellett volna nevezni, tekintettel a községünk határában példát statuáló Dudvág-melléke vagy Duna-melléke dűlőnevekre. Netalántán a Megyerháti dűlő és Sárdderéki dűlő elnevezések mintájára valamiféle hozzájuk hasonló nevet is kaphatott volna ez a feltételezett vízér mellett fekvő földdarab. Minthogy azonban a névadás nem így történt, ezért azt kell mondjuk, hogy a Gőnyere soha nem volt vízfelület, hanem mindig is termőtalaj volt.

   A keresett név értelmezésekor abból a tényből kell kiindulnunk, hogy a 10. század második felében a Dudvág bal partján besenyők települtek meg. Ezen oknál fogva a Gőnyere szó eredetét nem a magyar nyelvben, hanem az említett népesség kipcsak-török nyelvében kell keresnünk.

   A mondott helynév megfejtéséhez a török nyelveket ismerő magyar tudósok írásai nyújtanak hathatós segítséget.

   Vámbéry Ármin (*1832 - †1913) orientalista az 1862-ben Pesten kiadott ´Abuska´ című csagatáj-török szógyűjteményében úgy mondja, hogy az oszmán-török nyelv ´gün´, a kojbal-karagasz nyelv ´kün´, a jakut nyelv ´kün´ és a csagatáj nyelv ´künes, günes´ szavai magyarul ´nap´- ot jelentenek.

   Ugyancsak Vámbéry Ármin az 1877-ben megjelent ´Nyelvtudományi Közlemények´ 13. kötetének harmadik füzetében található ´Török-tatár nyelvek etymologiai szótára´ című tanulmányában azt közli, hogy az ujgur ´jer, er´, a csagatáj ´jir, ir´, az oszmán ´jer´, a csuvas ´sjir´ szavak a magyar nyelvben a ´tér, térség, hely és föld´ szavaknak felelnek meg.

   Gróf Kuun Géza (*1838 - †1905) nyelvész, filológus és orientalista az 1880-ban Budapesten kiadott ´Codex Cumanicus´ című könyvének kun-latin szótárrészében a ´kun´ szavat a ´dies´ és ´sol´ latin szavakkal párosítja, amelyeknek magyar jelentése ´napok´ (naptári időegység), illetve ´Nap´ (égitest). Ugyanebben a könyvben találunk magyarázatot a ´yer, jer, ier´ szavakra is, amelyek a latin ´terra, locus´ értelemmel bírnak és a magyar ´föld, hely´ fogalmakat takarják.  

   Nevezett tudósaink értekezései alapján elmondhatjuk, hogy a Gőnyere helynév eredeti alakja a két tagból álló ´Gün jer, Kün jer, Kun jer´ hangzású török szóösszetétel valamelyike lehetett, amelyeknek szó szerinti jelentése Napföld volt.  

   Az említett megnevezések magánhangzó- és mássalhangzóbeli eltérései csupán az egyes török nyelvcsaládok különböző hangalakú szóhasználatából fakadnak. A magyar nyelvben is találhatunk hasonló hangváltásokat, amelyeknél a szó értelme szintén nem változik (gajmó és kajmó, gunyhó és kunyhó, puffadt és püffedt, durrog és dürrög).

   Vámbéry Ármin az 1870-ben megjelent ´Nyelvtudományi Közlemények´ 8. kötetének első füzetében található ´Magyar és török-tatár szóegyezések´ című tanulmányában ezt írja a hangváltásról: „... szeretik a törökök az ´o´ és ´ö´, az ´u´ és ´ü´ hangzókat felcserélni“. 

   A ´Gün jer, Kün jer, Kun jer´ fogalmak kapcsán azt is tudnunk kell, hogy a ´yer, jer, ier´ utótagú szóképzés nemcsak a besenyőknél, hanem a rokonnyelvet beszélő kunoknál is megtalálható volt, akik a szántóföldet ´saban ieri´-nek, az ugart pedig ´tyn jer´-nek mondták.

   A Gün jer (Napföld) a besenyők gabonatermő földterületének volt a neve falunkban, amely markánsan és képien adta vissza a kalászt érlelő hely jellegét.  A ´Gün, Kün, Kun´ szónak az adott esetre történő helyes értelmezését Vámbéry Ármin világítja meg számunkra, amikor is a már említett ´Török-tatár nyelvek etymologiai szótára´ című tanulmányában így ír: „A törökben ... a képes nyelvben ... kün, küneś-vel a fénylő, ragyogó piros színt jelölik meg ...“.  Elmondhatjuk tehát, hogy a nyári napfényben aranylóan izzó gabonatáblák színe a Nap színére emlékeztette a besenyőket, ezért kapta falunknak ez az ősi kenyéradó földdarabja a Gün jer (Napföld) nevet.

   Amint láthatjuk, a harcos besenyő nép a mezőgazdasághoz is értett. Főleg a gyorsan beérő kölest termesztették, de ismerték a Kelet-Európában honos egyéb gabonafajtákat is. Ilyeténformán a bőségesen előállított húseledel mellett a gabonaneműekből készült étel is mindenkor rendelkezésükre állt. Az ugar feltörése az akkori körülmények között természetesen meglehetősen körülményes volt, ezért az egykori termőföldek méreteinek elképzelésekor ne a mai földművelési lehetőségekből induljunk ki.

   A Gün jer  név jelentését a besenyőknek a magyar népességbe való 13-14. századi beolvadása után falunkban már senki nem értette. Az elnevezés „megmagyarosodott“ és az enyhén romlott hangalakú Gőnyere (Gön+jer+e) névvé változott. A taglalt helynévben a szóvégi ´e´ magánhangzó csupán egy jelentéstartalom nélküli magyar toldalékhang, esetleg egy Gün jeri-féle török névalak szóvégi ´i´ magánhangzójának ´e´-vé módosult változata.

   A taglalt földterületet a gróf Eszterházy család 1795. évi uradalmi térképén Gőnyerei földek néven találjuk.

   Tudjuk, hogy a nagyfejedelmi alapítású Taksonyból a hozzánk vezető (ország)út évszázadokon át a Gőnyere területén keresztül közelítette meg a falut. Ennek az útnak a vonalán állt az a  Gőnyere-kapu, amely valahol a mai Nagyvecse és Gőnyere utcák találkozásánál volt található. A kaput mindig zárva tartották és így a napnyugta után érkező kései vándor a puszta földön kényszerült meghálni. Ez a szájhagyomány még a 20. század második felében is erősen tartotta magát.  

   A Gőnyere-kapu kapcsán azt érdemes tudnunk, hogy a mondott szóösszetételben nemcsak a Gőnyere, de a kapu sem magyar szó. A kapu kifejezés ujgur nyelven ´kapuk´, csagatáj nyelven ´kapu´, kun nyelven ´qabaq´, csuvas nyelven ´kapka´, oszmán-török nyelven ´qapї´ alakban fordul elő, és ezekben szintén ajtót, illetve kaput jelent. Tehát a Gőnyere-kapu elnevezés harmadik eleme úgyszintén török eredetű szó. Magyar megfelelője ´Napföld-kapu´.

   Ahol kapu van, ott kerítés is van - tartja mondás. A Gőnyere-kapu minden bizonnyal egy mesterséges gyepűvonal alkotóeleme lehetett. Ezt a vonalat természeti akadályok közbeiktatásával és tüskés bozótú növények ültetésével alakították ki településük körül a besenyők. Az U alakú védvonal egy, a Dudvágba torkolló vízátfolyás partja mentén a mai Kisvecse utca végétől a mai Sikola utcáig (a Csigla átkelőhelyéig) húzódott, majd balra kanyarodott. Ezen a kanyarulat utáni szakaszon a ma Laposnak és Kerekesnek nevezett vizenyős, zsombékos helyek mellett haladt el. A mai Nagyvecse utca végének tájékán, közvetlenül a Gőnyerei földek előtt ismét balra fordult a védvonal, és a Várdomb melletti mély és széles árokszerű képződmény irányával párhuzamosan zárta le a lakott térséget a Dudvág bal partján. A Gőnyere-kapu a gyepűvonal, és az (ország)út kereszteződésében állott.

   Erről a Dudvág folyó által is behatárolt területről csak a meghatározott helyeken lehetett kilépni, illetve oda belépni. Az alsó kapu a ´Čikla´ (Sikola) határvonalszakaszán volt található, amelyen túl az állatállományukat legeltették a besenyők. A felső kapu a taglalt ´Gün jer kapu´ (Gőnyere-kapu) volt, amely mögött a gabonaföldek terültek el a Taksony felé vezető (ország)út jobb oldalán. A harmadik kijáratot a falun áthaladó forgalmat biztosító Dudvágparti révhely, a Vecse adta.  

   Ezt a besenyő ön- és gazdaságvédelmi rendszert falunk minden bizonnyal a későbbi évszázadokban is megtartotta, ezért emlékeztek az idősebb emberek a nagyobb jelentőségű felső kapura még a 20. században is.

   Az efféle élet- és vagyonvédelem nem volt egyedi eset a régi korokban, hiszen a lakóhelyeket mindenütt árkok, sáncok, karókerítések, tövises élősövény-kerítések vagy fonott sövénykerítések vették körül. Ezeknek építése, javítása és karbantartása a település közösségi kötelezettségei közé tartozott. Az így körülkerített falvakba törvényesen csak a falukapukon keresztül lehetett bejutni, illetve onnan kijutni. Ezek a kapuk a falun áthaladó, a faluból induló és a faluba érkező utakon álltak, mégpedig az utak és a falukerítés metszéspontjain. A falukerítés és a falukapu egyik fő feladata az volt, hogy a határbeli vetéseket védje a faluból elkóborló jószágtól. A falukerítésnek és falukapunak faluvédő szerepe is volt, hiszen lehetőséget biztosított a nemkívánatos elemek távoltartására, valamint az átmenő forgalom ellenőrzésére. Az éjjel-nappal zárt kaput az ahhoz legközelebb lakó idősebb emberek felügyelték és nagyobbacska gyerekek működtették. A napnyugtai zárás után a kapun át történő gyalogos vagy egyéb közlekedés már csak a másnapi hajnalhasadás után valósulhatott meg. Ne gondoljunk persze valami díszes kapura, hiszen az effajta építményeket leginkább csak sövényből fonták.

   Falukerítésről az egész magyar nyelvterületről maradtak fönn adatok a Felső-Őrségtől Moldváig. Többnyire ´árok, falugyepű, garádja, határkert, örökfal, palánk, porgolát, tanorok vagy tövis´ néven szerepelnek. A falu kapuját a történelmi Magyarország különböző területein más és más néven emlegették. Ilyenek például a ´falukapu, határkapu, mezőkapu, porgolátkapu, pusztakapu, tanórkapu és vetéskapu´ elnevezések.

   Amint láthatjuk, a felsorolt megjelölések néhány kivételtől eltekintve mindmáig használatos magyar szavakból alakultak ki. A mi Gőnyere-kapunk, lévén köztörök eredetű szóösszetétel, teljesen egyedi esetnek minősül a kapuelnevezések között. Ez értékét mindenképpen növeli a téma iránt érdeklődők szemében.

   A Gőnyerei földek és a Gőnyere-kapu nevek lassan feledésbe merülnek. A besenyő gabonaföld több mint ezer éves nevét manapság már csak a Gőnyere utca őrzi.


Fényképgaléria


Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email 

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás


 
<<  13/209 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Cookie beállítások
Weboldalunk működéséhez elengedhetetlen sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak megvalósítását. Ezeket a sütiket internetböngészője beállításainak módosításával letilthatja, ami befolyásolhatja a weboldal működését. Nem létfontosságú cookie-kat is szeretnénk használni weboldalunk működésének javítása érdekében. Ha engedélyezni szeretné őket, kattintson a hozzájárulásra.
Információk a cookie-król
Egyetértek Személyreszabás Elutasítom
<Vissza
Részletes cookie beállítások
Cookie-kat használunk az oldal alapvető funkcióinak biztosítása és a felhasználói élmény javítása érdekében. Az egyes kategóriákra vonatkozó hozzájárulását bármikor módosíthatja.
<Szükséges cookie-k (sütik)
 
A technikai sütik elengedhetetlenek weboldalunk megfelelő működéséhez. Ezeket elsősorban a termékek kosárban való tárolására, kedvenc termékeinek megjelenítésére, preferenciáinak és vásárlási folyamatának beállítására használják. A technikai cookie-k használatához nem szükséges az Ön hozzájárulása, de azokat jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy blokkolja az ilyen fájlokat, vagy értesítse Önt azokról. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy weboldalunk egyes részei nem működnek megfelelően.
<Analitikai cookie-k
 
Az analitikai cookie-k lehetővé teszik, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét és látogatóinak számát.
<Marketing cookie-k
 
A marketing cookie-kat a reklámok és a közösségi hálózatok használják a megjelenített hirdetések testreszabására, hogy azok a lehető legérdekesebbek legyenek az Ön számára.
Engedélyezem az összeset Kiválasztottak engedélyezése Elutasítom
Mentés Elutasítom