logo
Bevásárló kosár

oddelovac

oddelovac
Pozsony
+C
Főmenü
<<  376/468 >>

Egy megújult Andódon élünk!

20.11.2018 20:07 | Czuczor Mária, Andód község polgármestere

   Tisztelt Andódiak, Polgártársaim!

   Mindenekelőtt köszönöm minden önkormányzati képviselőnek, községi intézményeink vezetőinek és dolgozóinak, társadalmi szervezeteink tagjainak, és minden olyan polgártársunknak, akik sokéves képviselői, polgármester -helyettesi,- majd polgármesteri tevékenységemet segítették. Mindezt szülőfalum Andód, és annak lakói érdekében, a falunk jövője iránt érzett felelősségem tudatában tettem az elmúlt három választási időszakban.

   Úgy érzem, eredményeinkre méltán lehetünk büszkék. Viszonylag rövid idő alatt lényegesen megváltoztattuk községünk arculatát, ma már egy megújult Andódon élhetünk.

   A polgármester és a képviselőtestület feladata nem kicsi. A községi hivatal folyamatos munkáján kívül feladatuk a községi intézmények munkájának, valamint a közszolgáltatások biztosítása. Emellett a falu fejlesztésével, a közösségi-kulturális élet támogatásával, a régió, a baráti településekkel, területi önkormányzatokkal, állami hivatalokkal és szervekkel való kapcsolattartás. Mindezeken kívül még sok minden más olyan tevékenység, amely odafigyelést, tapasztalatot és rengeteg energiát, szorgalmat és felelősségérzetet követelnek.

   A világ nem a felesleges, romboló széthúzást és acsarkodást értékeli, hanem az összefogást, az együttműködést jutalmazza, tekintet nélkül életkorra, nemre, nemzetiségre. Az együttműködés pedig előbb-utóbb gazdasági sikereket is hoz. A megértés, egymás elfogadása, az összefogás és a tisztességes igyekezet előbb vagy utóbb meghozza a maga eredményeit.

   Mindezt életfelfogásként, mottóként írom le most, megköszönve falunk polgárainak bizalmát, segítségét és támogatását.

   Kérem Önöket, hogy az utóbbi három választási időszak tevékenységéről, eredményeiről szóló beszámolómat olvassák figyelemmel, és a választás napján, 2018. november 10-én, ennek ismeretében döntsenek a következő polgármester személyéről, valamint a képviselőtestület tagjairól.

 

   HÁROM VÁLASZTÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE 2006 – 2018

 

   BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK

   A 2006-os választásokat követően a csatornahálózat kiépítésére adódott lehetőség. 400 méteres szakaszon fektettük le a csöveket 83.000 euró értékben. Ekkor készült el a temetőkert vízvezetéke is. A 2005-ben alakult Földrendezésben Résztvevő Személyek Társulása kezdeményezésére kezdődött el a földek rendezése, amelyet az eredeti állapot felvázolása előzött meg.

   A 2007-es esztendő legnagyobb beruházása a víz-, gáz-, villany- és a közvilágítás hálózatainak kiépítése volt a jelenlegi Sport utcában. A község ezt 17.000 euró önrésszel támogatta. Az óvoda épületén sikerült befejeznünk a nyílászárók cseréjét, mintegy 13.000 euró értékben, és elvégeztük az épület külső szigetelését is. Ennek értéke 12.000 euró volt, amelyet a falu költségvetéséből fizettünk. Az óvoda épületének bővítéseként 12 lakásegységet hoztunk létre ráépítéssel, ezzel is megakadályozva az eddigi tetőszerkezet további elhasználódását. Az itt kialakított lakások összértéke 365.000 euró.

   A 2008-as évben elkészítettük az újabb bérlakások tervdokumentációját. Ezeket a lakásokat a Kálvária alatti részen már felépítettük.

   A községi hivatal és az óvoda közötti szakaszon felújítottuk a járdát 150.000,- Sk (5.000 euró) értékben.

   2008-ban elkezdődött a templom tetőszerkezetének rekonstrukciója. A munkálatok 2009-ben fejeződtek be. A község a Kormányhivataltól erre a a célra 400.000 koronát, (13.000 euró) támogatást kapott.

   A Szülőföld Alap 56.000 koronával (1.900 euró), a falu saját költségvetésből pedig 200.000 koronával (6.600 euró/ segítette a felújítást.

   A 2009-es esztendő egyik fontos feladata a 15.000 euró értékű tervdokumentáció elkészíttetése volt két 9-9 lakásos bérház felépítésére. A község ebben az évben vásárolt meg több mint 50 kisterületű résztulajdont, ezáltal a tulajdonosok számát lényegesen – 160-ról 91-re csökkentettük. Ennek eredményeképpen 14 hektárnyi területen 90 személy, a község pedig 29 hektárnyi területen tudott telkeket kimérni a falu Kálvária és Csallóköz részein. A község az eladott telkek árából készíttette el a hálózatok tervezeteit, fedezte a szükséges önrészeket, felújította az óvoda épületét, a faluközpontban pedig villanyvezetéket fektetett le. Az óvoda szociális helyiségeit 2009-ben újítottuk fel. Az udvaron befejeztük a járdák építését, mászókákat helyeztünk el, rendeztük a területet. Ez év októberében került sor a felújított és Czuczor Gergely nevét felvevő könyvtár átadására is.

   Ugyancsak ebben az évben kezdődött el a templom tetőszerkezetének felújítása, a munkálatok 2010-ben fejeződtek be.  Falunk a Kormányhivataltól 13.000 euró-, a Szülőföld Alaptól 1.900 euró támogatást kapott, saját költségből pedig 6.600 euróval járult hozzá a templom felújításához.

   A 2010-es esztendő legnagyobb eredménye a közterületek felújítására és rendezésre benyújtott sikeres pályázat volt. A projekt megvalósulását a Régió- és Vidékfejlesztési Minisztérium 500.000 euróval támogatta, a megvalósításhoz a község 25.000 euróval járult hozzá. A munkálatok része volt a villany-, a telefon- és a kábeltelevíziós vezetékek földbe helyezése is. Ezek összértéke 13.500 euró volt. Ekkor készíttettük el a Kálvária és a Csallóköz falurészek területének közművesítésére szükséges tervdokumentációt, illetve a kisméretű, alacsonyabb kategóriájú bérlakások terveit a templom, a múzeum és az öreg iskola udvarán 10.000 euró értékben.

   A 2011-es évben Csallóköz településrészen 400 m hosszú villanyhálózat készült el 14.000 euró értékben. A Szímő felé vezető úton, mintegy 200 méteren, 10.000 euró értékben helyreállítottuk a járdát. Novemberben megkezdődött az új trafóállomás építése a Kálvária részen. Ez 65.000 eurós beruházás volt. Elkészült az öreg iskola felújításának tervdokumentációja, és elkezdtük az építési engedély intézését is.

   2012-ben kezdtük el az öreg iskola felújítását. Az épület új tetőcserepet és külső szigetelést kapott, ablakok, ajtók cseréjét végeztük el, új víz- és gázbekötést intéztünk. A tervezett határidők betartásával márciusban befejeződött a villanyhálózat első szakaszának építése a Kálvária alatt.

   Ebben az esztendőben kezdtük el a kisméretű bérlakások építését 8 lakásegységgel, 340.000 euró értékben. Ebből 196.112 euró alacsony kamatozású hitel a Lakásfejlesztési Alaptól, 84 040 euró állami támogatás a Közlekedési Minisztériumtól. A hálózatok kiépítésére a Közlekedési Minisztériumtól 19.948 euró támogatást kaptunk. A községi hozzájárulás 32.400 euró volt, a beruházást a kivitelező 7.500 euróval támogatta. Községünk Csallóköz településrészén a Nyugat-Szlovákiai Vízművek érsekújvári kirendeltsége megkezdte a víz- és csatornahálózat építését.

   A 2013-as év fejlesztései közül a kisméretű bérlakások átadását, az öreg iskola felújításának befejezését, az óvoda szociális helyiségeinek felújítását, és a konyhai felszerelés vásárlását emelném ki. De elkezdődött a 2 x 9 lakásos bérházak építése is a Kálvária alatti falurészen, illetve befejeződött a földek rendezése, 2013 novemberétől már az új parcellázás érvényes.

   A következő év elején átadhattuk a két bérházat a hozzájuk tartozó közművekkel együtt. A Kálvária felújítását Kiss Vendel úr támogatta egy millió forinttal. Ő falubelink, akit 1947-ben telepítettek ki községünkből Nyíregyházára. A nyári szünidő idején az óvodában mintegy 120 m2 padlóburkolatot javítottunk ki az alsó osztályban, kifestettük a termeket, új konyhabútort is vettünk. A sportpályánál lévő öreg öltözők felújítására tervdokumentációt készítettünk, a szociális helyiségek kialakítására.

   A 2014-es esztendőben újítottuk fel a kultúrterem színpadi világítását. A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázatunk eredményeképpen a nyugdíjasklubba új berendezést vásároltunk.

   A 2015-ös évben sikeresek voltunk a kamerarendszer bővítésére beadott pályázatunkkal. Így 4.681 euró értékben tudtuk bővíteni a kamerarendszert a bérlakások körül. Az új temető mögött újabb építkezési telkeket parcelláztunk fel. A Kálvária alatti falurész infrastruktúrára 26.800 eurót költöttünk, a 2x9 bérlakás infrastruktúrája /hálózatok/ 59.351 euróba került, saját költségvetésből. Az állami támogatás összege 31.653 euró volt.

   A 2016-os évben felújítottuk a sportpálya öltözőit is – a tetőszerkezet, a padló és a nyílászárók cseréjét, a fal külső burkolását végeztük el, majd a festés következett. A szabadtéri színpad mellett újabb 200 négyzetméternyi térkövet raktunk le. A Kálvária alatti utcában 600 m vízvezetéket építettünk ki, valamint szintén ebben az utcában járhatóbbá tettük az utat makadám ráhordásával. Az új temető mögötti részen megkezdtük az út kialakítását. Csallóközben pedig leraktuk az útszegélyeket. Nem feledkeztünk meg az óvodásokról sem. Az alsó osztályban mintegy 120 m2 padlóburkolatot újítottunk fel, kifestettük az osztályt és a konyhában kicseréltük a konyhaszekrényeket.

   A 2017-es esztendőben felújítottuk a községi hangosbemondót. Tavasszal befejeztük a Tó utcában a bekötőutak, átjárók kialakítását, valamint a Kálvária alatti részen az út járhatóvá tételét. Ugyancsak ezen a részen kiépítettünk további 300 m vízvezetéket. A szabadtéri színpadnál pedig újabb 100 m2 térkövet raktunk le. Az új temetőben megkezdtük a ravatalozó bővítését is. Az év legnagyobb beruházása a községháza épülete rekonstrukciójának megkezdése volt. Ebben az évben lecseréltük az épület tetőszerkezetét, a ráépítéssel pedig új helyiségeket alakítottunk ki. A Szent Rozália parkban befejeződött a vízelvezető tartály kialakítása, de mivel a pályázatunk nem volt sikeres, önrészből kellett megvalósítanunk.

   Az idei esztendőben a községi hivatal pinceterében lévő dohos, penészes helyiségeket újítottuk fel, ablakokat cseréltünk 1.800 euró értékben. A kultúrteremhez a raktári részből új szociális helyiségeket alakítottunk ki 2.000 eurós beruházással. Befejezéshez közeledik az új temető ravatalozójának és környékének rendezése is 48. 000 euró értékben.

   Befejezés előtt áll az új temetőben a ravatalozó bővítése.

   A községi hivatal épületének rekonstrukciója befejezés előtt áll, most az épület külső szigetelését végezzük. A községi hivatal pinceterében elhelyezett gázkazán üzemeltetése nem biztonságos és nem gazdaságos, ezt a problémát a tél beállta előtt meg kell oldani, ennek költsége cca. 10.000 euró lesz.

 

   KULTURÁLIS – KÖZÖSSÉGI ÉLET

   Intézményeink, társadalmi szervezeteink támogatása, munkájuk segítése a választási időszak fontos feladta volt. 2006- ban befejeztük, berendeztük és átadtuk az ifjúsági központot. Ennek költsége 13.000 euró volt. Bővítettük a kultúrház belterét, továbbá új asztalokat és székeket vásároltunk.

   A hagyományos közösségi rendezvények közül a szépkorúakkal való találkozást, a karácsonyi készülődést, a Mikulás várót, és az újévi tűzijátékot emelem ki. Ezeken kívül hagyományosan minden esztendőben megemlékezünk március 15-e hőseiről, rendszeresen Anyák napi ünnepséget szervezünk. Az újszülöttek köszöntése, facsemeték ültetése és a kerek házassági jubileumokról való megemlékezések mind a közösségi élet részévé váltak az évek folyamán. Sikeresek voltak és hagyománnyá váltak a Falunapok is, amely legnagyobb szabadtéri rendezvényünkké vált.

   Az évfordulókhoz kapcsolódó rendezvényeink közül a kitelepítés és deportálás 60. és 65. 70.évfordulójára szervezett emlékünnepségeket emelem ki. De ide tartozik a Szent István napi megemlékezés, valamint a búcsúi bálok hagyományának felélesztése is.

   Tavaly a BGA – hoz beadott pályázatunk eredményeképpen a könyvtár berendezését bővítettük, idén pedig szintén az ő támogatásukkal újítottuk fel az első világháborús emlékművünket.

 

   SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS

   Ide sorolnám az újszülöttek részére biztosított babacsomagokat, a helyi óvodások étkezetésének támogatását.. Bizonyosan sok polgártársunk értékeli azt a kezdeményezésünket, amely alkalmával falunk jubilánsait, kerek évfordulóikat betöltő lakosainkat köszöntjük. Nyugdíjaskorú polgáraink számára szervezett közös összejöveteleink hagyományosan jól sikerülnek.

   Sikeres projektünknek köszönhetően ez év elejétől a Humánerőforrás – Operatív Programja támogatásával az önkormányzatunk által fenntartott szociális intézmény - Szociális Prevenciós Központ Andód – munkatársai a lehető legszélesebb körben ingyenes szolgáltatásokat nyújtanak a rászorulóknak. Ide tartozik többek között az ügyintézés, logopédusi, pszichológusi tanácsadás, kérelmek megírása, űrlapok kitöltése és egyéb tanácsadás.

   Jól hangzó szólam, de igaz, hogy az építkezés után a szépítkezés ideje jön el! Bízok benne, hogy a mi kis falunkba is. Mert még szebbé, rendezettebbé, hangulatosabbá kell tennünk köztereinket, utcáinkat, közintézményeinket. Nyugodt, kellemes környezetet teremtve, a szolgáltatások magas szintű biztosításával élhetőbbé tenni lakóhelyünket, hogy Andód mindannyiunk számára a biztonságos otthont jelentse.

 

   KÖRNYEZETVÉDELEM

   Talán az andódiaknak már fel sem tűnik, mert annyira megszoktuk, hogy közterületeink, tereink rendezettek, a közutak és a mellékutcák karbantartásáról, szükség esetén felújításokról gondoskodva van. Járdák, virágágyások, díszcserjék szegélyezik az utakat. Mindez nem kis munka, az előző választási időszakok eredményei.

   A közterületek felújításának tervezetét még 2008-ban készíttettük el 12.000 euró ráfordítással. Sikeres pályázatunk alapján a kivitelezéshez a Szülőföld Alap 33.000 euróval járult hozzá.

   A szemétdomb rekultivációjára uniós pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi Minisztériumhoz, melyre 465.000 euró támogatást kaptunk. A megvalósításhoz a község 25.000 euró önrésszel járult hozzá.

   A 2012-es évben - egy újabb sikeres pályázat eredményeképpen - a Környezetvédelmi Minisztérium jóvoltából a vízelvezető árkok karbantartását, tisztítását és mélyítését tudtuk elvégezni. Ennek összértéke 16.700 euró volt. A mélyítést az óvoda és a Csallóköz falurész között végeztük.

   Hulladékgazdálkodási tervünk része egy gyűjtőudvar megépítése és üzemeltetése, amely hosszú időre megoldaná a község szemét elhelyezésének, osztályozásának és felhasználásának gondjait. A gyűjtőudvar tervezete elkészült, bízunk benne, hogy beadott pályázatunk sikeres lesz.

   Lakosaink száma 2006-tól 230 lakossal növekedett, ami magasabb állami támogatást és nagyobb bevételt eredményez az ingatlanadóból, amit a község fejlesztésére és a lakosok életkörülményeinek javítására fordítunk.

   Kérem a tisztelt választókat, hogy az elvégzett munka, az eredmények ismeretében, a 2018. november 10-én sorra kerülő önkormányzati választáson szavazzanak a munka folytatására, és karikázzák az 1-es számú polgármesterjelöltet.

 

Czuczor Mária, Andód község polgármestere


Fényképgaléria
Ossza meg ismerőseivel
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Hozzászólások

Hozzászólás hozzáadása

Ehhez a cikkhez még nincs hozzászólás
Hozzászólás hozzáadása
Név *:
Szöveg *:
 
<<  376/468 >>Támogatók – Partnerek


Menü
Aktuális számunk


Elérhetőségek
Kiadónk:
OZ Matúšova zem – Mátyusföld PT
Diakovce 754, 925 81
IČO: 50115286
Regisztrációs sz.: EV4066/10
ISSN 1338-6344
 
Szerkesztőség
Szabó Frigyes
0949 377 888
szabo@terrahirujsag.sk
Hirdetések
Szabó Tamás
0905 752 678
info@terrahirujsag.sk
Előfizetés: 0949 377 888
megrendelem@terrahirujsag.sk

Copyright © 2017 by FriTom International spol. s r.o. Minden jog fentartva!
Tvorba web stránok

Minden jog fenntartva - www.terrahirujsag.sk
Webdesign GRANDIOSOFT
© Copyright

Ez az oldal cookie-kat használ, melyekkel még hatékonyabb szolgáltatásokat nyújthatunk. További információkért olvassa el, hogy használjuk a cookie-kat